Your browser does not support JavaScript!
教學資料
韓愈 進學解 [ 2016-10-07 ]
進學解   韓愈
  國子 先生,晨入太學,召諸生立館下,誨之曰:業精於勤,荒於嬉。行...
韓愈 送董邵南序 [ 2016-10-07 ]
韓愈 送董邵南序
燕、趙古稱多感慨悲歌之士。董生舉進士,連不得志於有司,懷抱利器,鬱鬱適茲土...
魏武嘗過曹娥碑下,楊脩從,碑背上見題作「黃絹幼婦,外孫齏臼」八字,魏武謂修曰:「卿解不?」答曰:「解...
韓愈--論佛骨表 [ 2016-10-07 ]
臣某言:伏以佛者,夷狄之一法耳,自後漢時流入中國,上古未嘗有也。昔者黃帝在位百年,年百一十歲;少昊在...

〈祭十二郎文〉原文

年月日,季父愈,聞汝喪之七日,乃能銜哀致誠,使建中遠具時羞之奠,告汝十二郎之靈:...

柳宗元答韋中立論師道書
二十一日,宗元白:
 
辱書云:欲相師。僕道不篤,業甚淺近,環顧其中,未見可...
左思招隱詩二首 [ 2016-10-07 ]
左思招隱詩二首
 
招隱詩之一
杖策招隱士,荒塗橫古今。
巖穴無結構,丘中有鳴琴。
白雲停陰岡,丹葩...
許士林的獨白
 
作者:張曉風
駐馬自聽 
       我的馬將十裏杏花跑成一掠眼的紅煙,娘!我回...
追悼志摩(胡適) [ 2016-10-06 ]

追悼志摩節錄                                          ...

韓愈賈島推敲原典 [ 2016-10-06 ]

忽一日於驢上吟得「鳥宿池邊樹,僧敲月下門」,初欲著推字,或欲著敲字,煉之未定,遂於驢上作推字手勢,又...

孔子生平年表 [ 2016-10-06 ]

孔子生平年表(參考自錢穆著論語新解附錄孔子年表,臺北東大書局,二〇〇〇

西 元

紀 元...